Thông báo Miễn trừ trách nhiệm

Trách nhiệm của chúng tôi đối với nội dung đăng tải
Đây là một trang tin với những ý kiến chủ quan của các tác giả. Các thông tin trên trang web này không phải đều hoàn chỉnh. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng các thông tin trên trang web có thể không chính xác, chưa cập nhật hoặc không áp dụng đối với các trường hợp của một tình huống cụ thể.

Mọi thông tin chung trên trang web này được cung cấp với thiện chí và xuất phát từ các nguồn thông tin được tin cậy là chính xác. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các thông tin chưa chính xác hoặc chưa hoàn chỉnh trên trang web (ngoại trừ các thông tin sai có tính gian lận) và bất kỳ quyết định nào của bạn dựa vào thông tin trên trang web này là trách nhiệm của riêng bạn.

Phuotstoreaz.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, là kết quả của hoặc tổn thất hoặc thiệt hại dưới hình thức khác phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ thông tin nào trên trang web Phuotstoreaz.com không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào về tính chính xác hoặc tính hoàn chỉnh của thông tin và không nên dựa vào thông tin được hiểu theo nghĩa này.

Phuotstoreaz.com không bảo đảm rằng bất kỳ dữ liệu nào lấy từ trang web này không bị nhiễm virus hoặc bất kỳ lỗi hoặc khiếm khuyết nào. Trách nhiệm của bạn phải bảo đảm rằng bạn sử dụng phần mềm kiểm tra virus thích hợp. Tùy thuộc vào luật pháp mà không thể bị loại trừ, Phuotstoreaz.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, là kết quả của hoặc tổn thất hoặc thiệt hại dưới hình thức khác phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ thông tin nào trên trang web.

Do tính cập nhật, liên tục của xã hội: Các nội dung trên trang web này có thể được xóa, cập nhật mới liên tục. Chúng tôi cam kết đưa ra những thông tin tốt nhất cho bạn, tuy nhiên mọi thông tin có thể thay đổi, hãy cẩn trọng trong mọi quyết định. Chúng tôi cũng cung cấp dữ liệu về lịch sử các sửa đổi/ngày đăng hoặc sửa các nội dung để bạn có thêm thông tin.

Mọi thông tin Phuotstoreaz.com đăng tải chỉ mang tính cung cấp thông tin tham khảo và có thể chứa khiếm khuyết, chúng tôi luôn nỗ lực để khắc phục vấn đề này qua email liên hệ.

Các rủi ro trong quá trình sử dụng thông tin tham khảo
Đây là lưu ý đặc biệt quan trọng, bằng việc truy cập và sử dụng nội dung từ trang web này, là bạn đã đồng ý với những quy định từ chúng tôi:

Mọi quyết định là của bạn, bạn hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về điều đó. Bạn có trách nhiệm sử dụng các thông tin tìm được như một nguồn tài liệu tham khảo, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định từ bạn.

Bạn phải tuân thủ luật pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trong mọi điều kiện, hoàn cảnh và các quy định cụ thể nếu có.

Bản Quyền Tác Giả
Quyền tác giả của mọi nôi dung của trang web này và việc tải nội dụng từ trang web thuộc về Phuotstoreaz.com trừ trường hợp có quy định khác. Bảo lưu mọi quyền. Bạn phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ luật pháp về quyền tác giả hiện hành.

Trong quá trình bạn xem nội dung trang web, chúng tôi cho phép bạn in trang web do hành vi ngẫu nhiên tất yếu hoặc bạn có thể in số lượng trang web cho mục đích sử dụng cá nhân vì đó là hợp lý với mục đích cá nhân.

Mọi hình thức sử dụng khác đều bị nghiêm cấm. Bạn không được dàn dựng trang web này khi chưa được chúng tôi cho phép rõ ràng. Trường hợp các bài dịch/trích dẫn từ tài liệu khác trong và ngoài nước, chúng tôi sẽ để lại liên kết gốc để bạn tham khảo.

Mọi sao chép, trích dẫn mà không được phép từ Phuotstoreaz.com đều bị nghiêm cấm, chúng tôi sẽ làm mọi biện pháp để đảm bảo tính pháp lý và bản quyền tài liệu từ Phuotstoreaz.com.

Luật Pháp Nào Điều Chỉnh Trang Web Này?
Trong trường hợp bất kỳ hoặc phần nào của điều khoản trong các điều khoản và điều kiện tuyên bố là vô hiệu, trái pháp luật hoặc không có hiệu lực thi hành trong phạm vi nào đó theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, điều khoản trong phạm vi đó sẽ được tách ra khỏi các điều khoản còn lại và các điều khoản còn lại vẫn tiếp tục có hiệu lực và giá trị thi hành trong phạm vi đầy đủ nhất theo quy định của luật pháp.